Stadgar:

§1 Firma Föreningens firma är Landsorts Sjö- och Miljö-Centrum Ekonomisk Förening.

§2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att verka för utveckling av näringsliv, arbete och fastboende på Landsort.

Föreningen ska därvid sörja för en god infrastruktur i form av anläggningar, utrustning och service samt för marknadsföring av Landsort. För detta ändamål ska föreningen förvalta och hyra ut lokaler, utrustning och transportmedel på affärsmässiga grunder till verksamheter som ger arbeten på Landsort.

§3 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte på Landsort/Öja i Nynäshamns kommun.

§4 Medlemskap: Till medlem antas fysisk eller juridisk person som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till föreningens ändamål. Ansökan om inträde, som ska vara skriftlig och bevittnad, prövas av styrelsen.

Medlem som är mantalsskriven eller har sitt säte på Landsort, äger en hel röst. Övriga medlemmar äger en halv röst. Vid övergång av medlems andel i samband med överlåtelse eller dödfall gäller, att andelen ska övergå odelad till endast en ny andelsägare.

§5 Medlems åliggande: Medlem är skyldig att i den omfattning styrelsen beslutat delta med arbetsinsatser i verksamheten, dock motsvarande högst 5 hela arbetsdagar om året.

Om föreningsstämman inte beslutat annat, är det styrelsens uppgift att ge närmare anvisningar om hur denna skyldighet ska fullgöras. Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av stämman fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§6 Insats: Medlem ska deltaga i föreningen med dels ett insatsbelopp om lägst 2 000 kr och högst 10 000 kr, dels en inträdesavgift om 500 kr. Insatsen erlägges kontant vid erhållande av medlemskap. Inbetalning av insatsen kan delas upp på fyra kvartal. Medlemmen ska erhålla ett skriftlig bevis på sin insats.

§7 Årsavgift: Den årliga medlemsavgiften får inte överstiga 1 000 kr. Avgiftens storlek beslutas av styrelsen, under förutsättning att revisorerna underrättats och 4 veckor gått efter detta.

§8 Uteslutning och uppsägning: Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen. Uppsägning ska vara skriftlig och bevittnad.

Medlemskap får sägas upp tidigast ett år efter beviljat inträde. Utträde beviljas per räkenskapsår och tidigast utgången av det räkenskapsår som följer efter det år då utträde begärts. Återbetalning av insatsen görs före juni månads utgång efter beviljat utträde.

§9 Styrelse: Styrelsen ska bestå av fem ledamöter, med två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman på två år, med tre resp två av ledamöterna och hälften av suppleanterna vartannat år.

Föreningsstämman utser styrelsens ordförande, övriga poster fördelas inom styrelsen.Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter eller tre ledamöter och en suppleant är närvarande. Suppleanterna deltar i styrelsens möten. Styrelsen för förteckning över föreningens medlemmar och deras röstetal.

§10 Firmateckning: Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser.

§11 Revisorer: På ordinarie föreningsstämma ska vartannat år väljas 2 revisorer och lika många suppleanter för tiden fram till dess ordinarie stämma hållits det andra påföljande räkenskapsåret.

§12 Räkenskapsår: Föreningens räkenskapsår är 01-01 - 12-31.

§13 Årsredovisning: Styrelsen ska senast 1 maj till revisorerna lämna årsredovisningshandlingar. Revisorerna lämnar sin berättelse till styrelsen minst tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

§14 Föreningsstämma: Ordinarie föreningsstämma hålls på Landsort före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden alltid tas upp:

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Val av justeringsman/män.
 4. Stämmans stadgeenliga utlysande.
 5. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisorernas berättelse.
 6. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut om årets vinst/förlust.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 8. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.
 9. Budget.
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter (vartannat år).
 12. Övriga ärenden Motion till föreningsstämman ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före stämman. Vid föreningsstämman får ej andra ärenden än de som angivits i kallelsen föreläggas mötet för beslut. Vid lika röstetal i samband med personval till-lämpas lottning, i andra fall har ordföranden utslagsröst.

  Extra föreningsstämma hålls på Landsort när styrelsen eller en revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen, med angivande av ärende som önskas behandlas på stämman. Kallelse ska utsändas inom 14 dagar från den dag då sådan begäran inkom till styrelsen. Medlem kan med skriftlig fullmakt utse valfri person som ombud vid föreningsstämman. Medlem eller ombud kan vid stämman dock inte företräda mer än en röstberättigad.

§15 Kallelse och andra meddelanden Kallelse till föreningsstämman sker skriftligen till varje medlem och genom anslag i Västerhamn. Den ska vara utsänd tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie stämma samt senast en vecka före extra stämma. Den dag kallelsen anslås ska räknas som utsändningsdag. I kallelsen anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Andra meddelanden anslås i Västerhamn.

§16 Fördelning av överskott Utbetalning av överskott i det gångna årets verksamhet kan ske såsom återbäring i förhållande till arbetade dagar enligt §5. I den tiden ska dock inte inräknas arvoderad tid för styrelsearbete.

§17 Upplösning Beslut om upplösning kan fattas vid föreningsstämma med samtliga röstberättigade medlemmar närvarande och eniga, eller vid två på varandra följande stämmor, vid den andra av dessa stämmor med minst 2/3 majoritet. Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

§18 Övriga frågor För sådana förhållanden som inte beslutats i dessa stadgar, tillämpas bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar.