LANDSORTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2014 gjordes en lantmäteriförrättning där Landsorts samfällighetsförening bildades och där all intressenter är medlemmar.

Medlemmarna är arrendatorer på Landsort, Statens Fastighetsverk, Sjöfartsverket samt Nynäshamns kommun.

Uppgiften har hitintills varit att hålla huvudvägen (inklusive bivägar) mellan Fyren och Norrhamn i gott skicka

I uppdraget ligger också vinterunderhåll, rensning av dikesrenen samt tuktning av bredvidliggande grenverk.

Från och med våren 2023 tar även föreningen över stor del av vägbelysningen vad gäller både drift och underhåll.

Styrelsen sammanträder ca sex gånger per år samt utlyser stämma normalt sett under sommartid.

 

Styrelsen för året 2023/2024

Ordförande: Claes Mellström

Sekreterare: Mattias Lind

Kassör: Arvid Öhman

Ledamot: Åke Svedtilja

Suppleant: Andreas Ericson

Suppleant: Johnny Strömfelt

 

Tidigare stämmoprotokoll:

20230813

20220806

Permalänk till denna artikel: https://www.landsort.com/?page_id=1627