SFV

LANDSORT VATTEN OCH AVLOPPSYSTEM ÄGS OCH FÖRVALTAS AV STATENS FASTIGHETSVERK
BAKGRUND ÖVERTAGANDE FRÅN LANDSORT VATTENFÖRENING

SFV har per 31/12 2006 köpt de anläggningsdelar som ägdes av Landsort vatten
och avloppföreningen.
Dessa omfattar de äldre delarna i dricksvattensystemet med 6 djupborrade brunnar, vattenverk i tornet, ledningssystem inkl. serviceventiler och vattenmätare, saltvattensystem (spolvatten för WC) samt äldre delar av avloppsledningssystem.

Skälet till förändringen är att föreningen ägde de gamla anläggningsdelarna och SFV ägde de nya, där investeringar under senare år gjorts i avsaltningsanläggning, reningsverk och förnyelse av avloppsledningar/pumpbrunnar. Integrationen mellan nytt och gammalt har med tiden blivit mer och mer komplext och därför bedömts kräva en huvudman för optimalt underhåll och förnyelse i framtiden.

Åtgärden att överlåta föreningens anläggningar till SFV har behandlats på flera årsmöten och definitivt beslut togs på årsmötet 10/6 2006. Köpeskillingen motsvarade bokfört värde och utgjorde 573 845 kronor.

I samband med överlåtelsen tecknade föreningen ett brukandeavtal med SFV, vilket gav föreningens medlemmar rätt att bruka SFV:s (huvudmannens) VA-anläggning. Brukningsavgiften är differentierad på kategorierna bostäder (permanent- eller fritidsboende) och lokaler (säsongs- eller åretruntändamål). För verksamhetsåren 2007-2011 skötte föreningen utdebiteringen på brukarna, varvid medlemmarnas brukaravgift till ca 40% täcktes av kvarvarande kapital i föreningen.

Vid årsmöten 2011 och 2012 beslöts att föreningen skulle träda i frivillig likvidation 2012-07-01 och att avgifterna från år 2012 ska debiteras direkt från SFV. VA-föreningen är nu likviderad.

SFV TOG ÖVER UTDEBITERINGEN AV BRUKARAVGIFTERNA HÖSTEN 2012

  Vatten Avlopp  
Fast Rörlig Fast Rörlig Totalt
Fritidsbostad 1800 500 1800 500 4600
Permanentbostad 1800 1500 1800 1500 6600
Sovbod/Ej ansluten byggnad 920

Vid övertagandet har SFV övertagit de brukaravgifter som VA-föreningen haft under flera år.

FELANMÄLAN VA-SYSTEMET
Statens fastighetsverk har under våren 2012 handlat upp en ny driftorganisation på Landsort i enlighet med LOU (Lagen OM Offentlig Upphandling).
Upphandlingen vanns av SVEFAB (SVEalands Fastighetsteknik AB) som tecknat driftavtal med statens fastighetsverk från 1:a juni 2012.

SVEFAB har nu ansvar för SFV:s totala drift vilket innefattar förebyggande underhåll
och drift av Landsorts VA-system.

Kontaktperson heter Tomas Johansson och felanmälan görs på SVEFAB:s centrala felanmälan, Telefonnummer: 020 544 022

Felanmälan är öppen dygnet runt, efter kontorstid kopplas felanmälan till en bemannad larmcentral.
Anmäl löpande fel på Landsorts vatten och avloppssystemet på detta nummer.

Ett förtydligande är att SFV äger och ansvarar för vatten- och avloppsnätet inklusive brunnar, vattenverk etc. (Anläggningen) på Landsort fram till den definierade anslutningspunkten. Efter denna anslutningspunkt ansvarar bostadsarrendatorn och fel på arrendatorns eget VA-system kan inte felanmälas till SFV:s drift.


RUTINER VID HANDHAVANDET AV SERVICEVENTIELR

Brukaravgifterna för Landsorts VA-system är bestämda enligt självkostnadsprincipen och därför ligger det i allas intresse att hålla ned kostnaderna för VA-systemet. Därför vill SFV tillsammans med Landsorts VA-kommitté gå ut med information till alla brukare om vilka rutiner gäller vid av- och påstängning samt att upplysa om vilken service det finns att få.

Inför vintern är alla som är anslutna till VA-systemet skyldiga att förbereda sina VA-ledningar för minusgrader. Om man inte har VA året runt så skall brukaren stänga servisventilen för inkommande vatten så byggnaden blir utan vatten under vintern.
Om man väljer att inte stänga av vattnet inför vintern måste man se till att VA-ledningarna till byggnaden har el-värme men att även byggnaden har el-värme så inte VA-ledningarna fryser sönder.

VA-föreningen beslöt att skärpa sina rutiner för avstängning och påsättning av vatten år 2006, samma år som SFV tog över anläggningen av föreningen. Beslutet innebar bland annat att brukare som felaktigt handhar servisventiler utan kontakt med tillsynsman skall stå för föreningens självkostnad för incidenten. Denna princip gäller även nu då SFV har ansvaret.

Den service alla brukare har för att säkerställa att vattnet är ordentligt avstängt är att man som tidigare ska ringa Lasse Wallin för att få hjälp med detta. Lasse Wallin har telefonnummer; 070-834 06 66.
Samtliga brukare tjänar på att alla tar sitt ansvar och är rädda om vårt VA-system.


LANDSORT VA-KOMMITTÉ

Brukarna på Landsort har tillsatt en VA-kommitté bestående av två personer från Arrendatorsföreningen och en person från Byalaget. Kommitténs uppgift blir att följa VA-frågorna på Landsort ur ett brukarperspektiv ekonomiskt och kvalitetsmässigt i samarbete med SFV. Målet är att ha två möten med SFV per år för att stämma av frågor gällande VA-systemet.

Kommittén består av:
Karin Furevik, 070 558 82 56
Anders Ericson, 08-767 59 47
Lasse Wallin, 070-834 06 66


VATTENBRIST SOMMARTID

Övriga viktiga upplysningar är att det råder vattenbrist på ön under högsäsongen på sommaren, SFV ber sina hyresgäster, arrendatorer samt turister att vara försiktiga med användningen av vatten under sommarmånaderna. SFV arbetar för att hitta en lösning på att långsiktigt förbättra vattentillgången.
Landsorts två reningsverk är också känsliga för störningar så vi ber Er att inte spola ned sådant som kan fastna och orsaka stopp.

Med Vänlig Hälsning

SFV

Förvaltare:
Michael Werner
Epost michael.werner@sfv.se
010 478 78 24

www.sfv.se


VATTENPROVER mm.

181210
VA information till SFV:s hyresgäster inför årsskiftet 2018-2019

Provtagningsprogram:
2012-10-04 Norr
2012-10-04 Söder

Inspektioner:
Inspektionsrapport 2013-10-25

Dricksvattenprovrapporter:

20112012201320182019
110125_Norrh_GH2012-01-312013-03-042018-05-30 Tornet2019-02-01 Tornet M
110412_Norrh_GH2012-07-042013-06-112018-06-05 Tornet2019-03-11 Tornet M
110719_Norrh_RV2013-09-132018-07-02 Engvist B2019-03-11 SjöV M
111101_RV2013-09-13 Reningsverket2018-07-02 Engvist K2019-03-11 SjöV K
2013-11-132018-07-02 Lejon B2019-03-11 Fyrbrunn bostad K
2013-11-13 Reningsverket2018-07-02 Lejon K2019-03-11 Fyrbrunn pumphus K
2018-07-02 Saltboden B2019-03-11 Norrhamn pumphus M
2018-07-02 Saltboden K2019-03-11 Gästhamn K
2018-07-26 Vattentornet M2019-05-02 Tornet M
2018-07-26 SFV Kontor K2019-05-02 Tornet K
2018-07-26 Fyrbrunn K2019-05-29 Tornet M
2018-07-26 Fyrbrunn M2019-06-10 SjöV M
2018-07-26 Rådén K190704_Byn_M.pdf
2018-07-26 Norrhamn K190704_Fyrbrunn_K.pdf
2018-09-21 SFV Driftkontor190704_Fyrbrunn_M.pdf
2018-09-21 Svedtiljas190704_Fyrvakt_K.pdf
2018-09-21 SjöV kontor190704_Fyrvakt_M.pdf
2018-10-24 Fyrbrunn190704_Fyrvakt_M2.pdf
2018-10-24 Tornet190704_Norrh_GH_K.pdf
2018-10-24 Norrhamn190704_Norrh_GH_M.pdf
2018-12-28 Fyrbrunn190704_Norrh_PH_K.pdf
2018-12-28 Norrhamn190704_Norrh_PH_M.pdf
2018-12-28 Tornet190704_Sjov_K.pdf
190704_Tornet_ut_M.pdf
190704_Tornet_ut_M2.pdf
190827_Tornet_ut_M.pdf
191004_Tornet_ut_M.pdf

Permalänk till denna artikel: http://www.landsort.com/?page_id=251