SFV

LANDSORTS VATTEN OCH AVLOPPSYSTEM ÄGS OCH FÖRVALTAS AV STATENS FASTIGHETSVERK
BAKGRUND ÖVERTAGANDE FRÅN LANDSORT VATTENFÖRENING

SFV har per den 31/12 2006 köpt de anläggningsdelar som ägdes av Landsort vatten
och avloppsförening.

Dessa omfattar de äldre delarna i dricksvattensystemet med 6 djupborrade brunnar, vattenverk i tornet, ledningssystem inkl. serviceventiler och vattenmätare, saltvattensystem (spolvatten för WC) samt äldre delar av avloppsledningssystem.

Skälet till förändringen är att föreningen ägde de gamla anläggningsdelarna och SFV ägde de nya där investeringar under senare år gjorts i avsaltningsanläggning, reningsverk och förnyelse av avloppsledningar/pumpbrunnar. Integrationen mellan nytt och gammalt har med tiden blivit mer och mer komplext och därför bedömts kräva en huvudman för optimalt underhåll och förnyelse i framtiden.

Åtgärden att överlåta föreningens anläggningar till SFV har behandlats på flera årsmöten och definitivt beslut togs på årsmötet 10/6 2006. Köpeskillingen motsvarade bokfört värde och utgjorde 573 845 kronor.

I samband med överlåtelsen tecknade föreningen ett brukandeavtal med SFV, vilket gav föreningens medlemmar rätt att bruka SFV:s (huvudmannens) VA-anläggning. Brukningsavgiften är differentierad på kategorierna bostäder (permanent- eller fritidsboende) och lokaler (säsongs- eller åretruntändamål). För verksamhetsåren 2007-2011 skötte föreningen utdebiteringen på brukarna, varvid medlemmarnas brukaravgift till ca 40% täcktes av kvarvarande kapital i föreningen.

Vid årsmöten 2011 och 2012 beslöts att föreningen skulle träda i frivillig likvidation 2012-07-01 och att avgifterna från år 2012 ska debiteras direkt från SFV. VA-föreningen är nu likviderad.

SFV TOG ÖVER UTDEBITERINGEN AV BRUKARAVGIFTERNA HÖSTEN 2012

  Vatten Avlopp  
  Fast Rörlig Fast Rörlig Totalt
Fritidsbostad 1800 500 1800 500 4600
Permanentbostad 1800 1500 1800 1500 6600
Sov-bod/Ej ansluten byggnad         920

Vid övertagandet har SFV övertagit de brukaravgifter som VA-föreningen haft under flera år.

FELANMÄLAN VA-SYSTEMET
Statens fastighetsverk har under sommaren 2022 handlat upp en ny driftorganisation på Landsort i enlighet med LOU (Lagen OM Offentlig Upphandling).

Upphandlingen vanns av Stockholms Drift-Team AB som tecknat driftavtal med Statens Fastighetsverk från 1:a september 2022.

Stockholms Drift-Team AB har nu ansvar för SFV:s totala drift vilket innefattar t.ex. förebyggande underhåll
och drift av Landsorts VA-system.

Felanmälan görs hos SFV:s centrala felanmälan via telefon: 010-478 72 02 eller via webben:
Statens Fastighetsverk | Felanmälan (dedu.se).
Felanmälan är öppen dygnet runt, efter kontorstid kopplas felanmälan till en bemannad larmcentral. Anmäl löpande fel på Landsorts vatten och avloppssystemet på detta nummer.

Ett förtydligande är att SFV äger och ansvarar för vatten- och avloppsnätet inklusive brunnar, vattenverk etc. (anläggningen) på Landsort fram till den definierade anslutningspunkten. Efter denna anslutningspunkt ansvarar bostadsarrendatorn. Felanmälan på arrendatorns egna VA-system anmäls inte till SFV:s drift.


RUTINER VID HANDHAVANDET AV SERVISEVENTILER

Det ligger i allas intresse att hålla nere förbrukningen och kostnaderna för hantering av vatten- och avloppssystemet på Landsort.  Därför vill Statens fastighetsverk tillsammans med Landsorts VA-kommitté informera alla brukare om vilka rutiner som gäller vid på- och avstängning.

Inför vintern är alla som är anslutna till VA-systemet skyldiga att förbereda sina VA-ledningar för minusgrader. Om man inte har VA året runt så skall brukaren stänga servisventilen för inkommande vatten så byggnaden blir utan vatten under vintern. För den som inte har egna verktyg för avstängning finns detta att låna vid SFV:s verkstad, bod 123 i Västerhamn, på södra väggen. 

Vid avstängning: vrid ventil tills vattnet tömmer sig självt och det tar stopp, dock utan att ta i för mycket. Se till att ventilen slutar rinna innan ev. isolering och lock läggs på.

Om ventilen står och rinner kontakta felanmälan.

För den som väljer att inte stänga av vattnet inför vintern måste se till att VA-ledningarna till byggnaden har el-värme men att även byggnaden har el-värme så inte VA-ledningarna fryser sönder.

VA-föreningen beslöt att skärpa sina rutiner för avstängning och påsättning av vatten år 2006, samma år som SFV tog över anläggningen av föreningen. Beslutet innebar bland annat att brukare som felaktigt handhar servisventiler skall stå för föreningens självkostnad för incidenten. Denna princip gäller även nu då SFV har ansvaret.

LANDSORT VA-KOMMITTÉ
Brukarna på Landsort har tillsatt en VA-kommitté bestående av två personer från Arrendatorsföreningen. Kommitténs uppgift blir att följa VA-frågorna på Landsort ur ett brukarperspektiv ekonomiskt och kvalitetsmässigt i samarbete med SFV. Målet är att ha två möten med SFV per år för att stämma av frågor gällande VA-systemet.

Kommittén består av:
Karin Furevik, 070 558 82 56
Bo Seving

VATTENBRIST SOMMARTID
Övriga viktiga upplysningar är att det råder vattenbrist på ön under högsäsongen på sommaren, SFV ber sina hyresgäster, arrendatorer samt turister att vara försiktiga med användningen av vatten under sommarmånaderna. SFV arbetar för att hitta en lösning på att långsiktigt förbättra vattentillgången.
Landsorts två reningsverk är också känsliga för störningar så vi ber Er att inte spola ned sådant som kan fastna och orsaka stopp.

Med Vänlig Hälsning

SFV

Förvaltare:
Michael Werner
e-post michael.werner@sfv.se
010-478 78 24

www.sfv.se


VATTENPROVER mm.

231018 

Under föregående veckas provtagning av dricksvattenanläggningen på Landsort påvisades bakterier i utgående vatten till ledningsnätet. Med anledning av detta så vill vi uppmana alla som nyttjar vattnet att:

Använd inte dricksvatten till dryck eller i matlagning utan att först koka det. Det kan dock användas till disk, dusch, tvätt och bad.

Läs mer på denna adress: Hyresgäst på Landsort | SFV

181210
VA information till SFV:s hyresgäster inför årsskiftet 2018-2019

Provtagningsprogram:
2012-10-04 Norr
2012-10-04 Söder

Inspektioner:
Inspektionsrapport 2013-10-25

Provrapporter dricksvatten:

JanuariFebruariMarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember
20242024013120240312202405282024062620240703
2023202301102023022320230504
20230530
20230626202307032023080920231018
20231010
20231116
20231109
2022202201032022022320220303202205092022062720220705
20220715
20220718
20220809
20220826
20221005
2021202101112021022020210609
20210616
20210707
20210720
20210902
20210922
20211101
20211108
20211129
202020200109202003052020042420200608
20200626
202007302020082020200901
20200918
2020102020201113
2019201902012019031120190502
20190529
201906102019070420191004
20191018
2019111420191206
2018201805302018060520180702
20180726
20180827201809212018102420181228
201320130304201306112013093020131113
20122012013120120704
201120110125201104122011071920111101

Permalänk till denna artikel: http://www.landsort.com/?page_id=251